انتقال ماینر ها به سمت انرژی های نو


معاون وزیر نیرو درباره امکان الزام ماینر*ها به استفاده از برق تجدیدپذیر*ها به جای نیروگاه*های با سوخت فسیلی اظهار داشت: طبق قانون موجود هرکس انرژی تجدیدپذیر تولید کند، می*تواند برق تولیدی خود را به ماینر*ها بفروشد، یعنی تولیدکننده برق از تجدیدپذیر*ها هر میزان که تولید داشته باشد به شبکه تحویل می*دهد و معادل آنچه به شبکه تحویل داده، ماین می*کند و پولی هم پرداخت نمی*کند.
همچنین وی ادامه داد : رمزارز*ها به لحاظ ارزآوری برای کشور مثمرثمر هستند، اما به شرطی که قیمت واقعی برق را بپردازند، نباید انرژی را با نرخ سوبسیدی مصرف کنند.


در واقع مراكز قانونی استخراج رمزارز عامل دامن*زدن به خاموشی*ها نيستند؛ زيرا در زمان*های اوج مصرف اتصال آنها به شبكه برق قطع می*شود. علاوه بر اين، اين مراكز از برق يارانه*ای استفاده نمی*كنند و لذا ناترازی اقتصاد برق را كه يكی از عوامل اصلی خاموشی*هاست تشديد نمی*كنند. آنچه در اين حوزه تهديدی بسيار جدی برای تأمين انرژی پايدار محسوب می*شود، استفاده غيرقانونی از برق يارانه*ای تعرفه*های صنعتی، كشاورزی، خانگی و تجاری برای استخراج رمزارز است.


در اين ۸ ماه كه نيروگاه*های حرارتی موجود به*دليل فشار تقاضای برق يا كمبود سوخت امكان تأمين برق استخراج رمزارز را ندارند، يكی از راهكارهای عملی اين است كه از طريق نيروگاه*های تجديدپذير و يا خلق هرگونه منبع انرژی جديدی كه به شبكه برق در ايام گرم و شبكه گاز در ايام سرد فشار نياورد، اقدام به تأمين انرژی موردنياز استخراج رمزارز شود. انرژی تأمين*شده از اين روش هم هزينه تمام شده پايين*تری در مقايسه با قيمت صادراتی برق دارد، هم راهكاری متداول در كل دنياست و هم تأمين برق پايدار در تمامی ايام سال برای مراكز قانونی استخراج رمزارز را تضمين می*نمايد.
در اين راستا، شبكه سراسری برق می*تواند نسبت به ارائه خدمات هموارسازی و پيوسته*كردن جريان برق توليدی توسط منابع فوق و همچنين ترانزيت آن اقدام نمايد.