در معاملات پرپشوال، با کسب سود و توقف ضرر، می توانید به طور موثر موقعیت های خود را از خطرات در امان نگه دارید که همچنین یک مهارت ضروری برای انباشت ثروت در دنیای کریپتو است.
کوینکس در این آموزش به شما یاد می دهد که چگونه در معاملات پرپشوال در کوینکس سود ببرید و ضرر نکنید. زمانی که کاربران نتوانند به اطلاعات بازار توجه سریع داشته باشند، می توان به کسب سود و توقف ضرر پی برد . از پیش تنظیم کردن قیمت توقف برای یک موقعیت فعلی ، هنگامی که قیمت بازار (قیمت علامت / آخرین قیمت) به قیمت راه*اندازی از پیش تعیین شده رسید، سیستم دستور قیمت بازار را برای بستن تمام موقعیت*ها اجرا می*کند.

۱- وارد صفحه معاملات دائمی در کوینکس شوید و ورودی تی پی - اس ال را پیدا کنید.

2. قیمت توقف (قیمت ماشه) دارای دو نوع مختلف است: قیمت علامت گذاری (پیش فرض) و آخرین قیمت
الف : علامت*گذاری قیمت:
زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف ( استاپ پرایس) رسید، دستور شروع می*شود
ب :آخرین قیمت:
زمانی که آخرین قیمت به قیمت توقف رسید، دستور شروع می شود


۲-چگونه کسب سود و استاپ لاس را تنظیم کنیم؟
در اینجا چهار نمونه آورده شده است


1.استاپ لاس یک طرفه تحت موقعیت طولانی
مثلاً یک کاربر یک موقعیت خرید بیت کوین با میانگین قیمت بازگشایی 40 هزار دلار دارد. او قصد دارد تا زمانی که قیمت به 39 هزار دلار کاهش یابد، موقعیت را ببندد تا ضرر را متوقف کند. در اینجا تنظیمات وجود دارد :
1). نوع قیمت را به عنوان آخرین قیمت تنظیم کنید
2). استاپ پرایس را روی 39 هزار دلار بگذارید

هنگامی که قیمت بازار به 39 هزار دلار کاهش یابد، استاپ لاس فعال می شود و همه موقعیت هابه قیمت بازار منحل می شوند. اگر کاربر قصد دارد موقعیت را برای کسب سود ببندد، قیمت توقف باید بالاتر از قیمت بازگشایی 40 هزار دلار باشد.


2. استاپ لاس یک طرفه تحت موقعیت کوتاه
مثلاً، یک کاربر یک موقعیت کوتاه بیت کوین با میانگین قیمت بازگشایی 40 هزار دلار دارد. او قصد دارد تا زمانی که قیمت به 41 هزار دلار افزایش یابد، موقعیت را برای متوقف کردن ضرر متوقف کند. در اینجا تنظیمات وجود دارد :
1). نوع قیمت را به عنوان آخرین قیمت تنظیم کنید
2). استاپ پرایس را روی 41 هزار دلار بگذارید

هنگامی که قیمت بازار به 41 هزار دلار افزایش یابد، استاپ لاس فعال می شود و تمام موقعیت ها با قیمت بازار منحل می شوند. اگر کاربر قصد دارد موقعیت را برای کسب سود ببندد، قیمت توقف باید کمتر از قیمت بازگشایی 40 هزار دلار باشد.


3.دریافت سود و توقف ضرر دو طرفه تحت موقعیت طولانی
مثلاً یک کاربر یک موقعیت خرید بیت کوین با میانگین قیمت بازگشایی 40 هزار دلار دارد. او قصد دارد موقعیت را ببندد تا زمانی که قیمت به 42 هزار دلار افزایش یابد سود کسب کند و زمانی که قیمت به 39 هزار دلار کاهش یابد ضرر را متوقف کند. در اینجا تنظیمات وجود دارد :
1).کسب سود : نوع قیمت را به عنوان آخرین قیمت و قیمت استاپ را روی 42 هزار دلار تنظیم کنید
2). استاپ لاس : نوع قیمت را به عنوان آخرین قیمت و قیمت استاپ را روی 39 هزار دلار تنظیم کنید
زمانی که قیمت بازار به 42 هزار دلار افزایش یابد، شرط برداشت سود فعال می شود و موقعیت به طور کامل با قیمت بازار بسته می شود، بنابراین شرط توقف ضرر به طور خودکار لغو می شود. زمانی که قیمت بازار به 39 هزار دلار کاهش یابد، شرط توقف ضرر فعال می شود و موقعیت به طور کامل با قیمت بازار بسته می شود، بنابراین شرط برداشت سود به طور خودکار لغو می شود .


4.دریافت سود و توقف ضرر تحت موقعیت کوتاه
مثلاً، یک کاربر یک موقعیت کوتاه بیت کوین با میانگین قیمت بازگشایی 40 هزار دلار دارد. او قصد دارد موقعیت را ببندد تا زمانی که قیمت به 37 هزار دلار کاهش یابد، سود کسب کند و زمانی که قیمت به 41 هزار دلارافزایش یافت، ضرر را متوقف کند. در اینجا تنظیمات وجود دارد :
1). کسب سود :نوع قیمت را به عنوان آخرین قیمت و قیمت استاپ را روی 37 هزار دلار تنظیم کنید
2). استاپ لاس : نوع قیمت را به عنوان آخرین قیمت و قیمت استاپ را روی 41 هزار دلار تنظیم کنید


هنگامی که قیمت بازار به 37 هزار دلار کاهش می یابد، شرط برداشت سود فعال می شود و موقعیت به طور کامل با قیمت بازار بسته می شود، بنابراین شرط توقف ضرر به طور خودکار لغو می شود. زمانی که قیمت بازار به 41 هزار دلار افزایش یابد، شرط توقف ضرر فعال می شود و موقعیت به طور کامل با قیمت بازار بسته می شود، بنابراین شرط برداشت سود به طور خودکار لغو می شود .


نکته پایانی :
بازار کریپتو در معرض نوسانات بی ثبات است. در اینجا یک توصیه مهم از طرف کوینکس را به خاطر داشته باشید : در معاملات پرپشوال مراقب موقعیت های خود باشید و به یاد داشته باشید که به موقع سود ببرید و ضرر را متوقف کنید .