توکن "APENFT" باماموریتثبتآثارهنریدرسطح جهانیبهعنوان NFT دربلاکچینمتولدشد. هدفتیمآنهاایجادپلیبینهنرم نداندرجهیکوبلاکچینوحمایتا زرشدهنرمندانرمزنگاریانافت یبومیاست.


درتاریخ 15 اکتبر 2021 وبهمناسبتلیستشدنتوکن NFT درصرافیکوینکس،ماازداوطلب APENFT، "APENFT Angel " دعوتکردیمتامهمانگروهرسمیت لگرامفارسیکوینکسباشدوروید ادپرسشوپاسخرابرایشناساندن بیشترتوکن NFT بهکاربرانفارسیزبانبرگزارک ردیم.


قبلازرویداد،ماسوالاتکابرا نکوینکسراجمعآوریو 8 سوالباکیفیتمطرحشدهتوسطکار برانراانتخابوبهاین 8 کاربر،هرنفر 5 میلییونتوکن NFT جایزهدادیم. دراینمقاله،مامطالبپرسشوپا سخاینرویدادرابرایهمهمرتبم یکنیم:


۱. سال 2021 شاهدظهور NFT،همراهباموفقیتدیگرفراربلاکچینبودهاست. بااینحال،هنوزهمبسیاریازافرادهستندکهنمیدانند NFT دقیقاًچیست. آیامیتوانیددرموردپیشینهومفاهیممربوطبهآنبیشترتوضیحدهید؟


پاسخ: NFT مخففعبارت Non-Fungible Tokens است. بهبیانساده، NFT یکوروددربلاکچیناست،یکدفتر کلدیجیتالغیرمتمرکزازارزها یرمزنگاریشدهمانندبیتکوینا ست.


از NFT هامیتوانبراینشاندادنچیزها یمنحصربهفرداستفادهکردزیرا غیرقابلتعویضهستند. هنگامخرید NFT،سابقهمالکیتغیرقابلبرگشتآ نوحقاستفادهازداراییایکهنم ایندگیمیکندرانیزبهدستمیآو رید. بهعنوانمثال،آثارهنریکهخری داریمیکنیدقابلنمایشوتکرار هستند،اماشماتنهاصاحبآنهست ید.


NFT هابهعنوانداراییهایمنحصربه فرددردنیایدیجیتال،قابلمعا ملههستندودرعینناملموسبودن نشاندهندهکالاهایخاصیدردنی ایواقعیهستند.


۲. ارز NFT چیست؟چگونهعملمیکندوارزشایجادمیکند؟موارداستفادهازآنچیست؟


پاسخ: APENFT در 29 مارس 2021 درسنگاپورثبتوتأسیسشدهاست، بافناوریاصلیبلاکچینهایدرج هیک Ethereum وترونباپشتیبانیبزرگترینسی ستمذخیرهسازیتوزیعشدهبیتتو رنتدرجهانپشتیبانیمیشودتام اموریتثبتآثارهنریدرسطحجها نیبهعنوان NFT دربلاکچینراانجامدهد.


توکنرسمیAPENFT توکن NFT نامدارد. اینیکداراییدیجیتالغیرمتمر کزاستکهتوسطپروتکلهای ERC-20/TRC-20 پشتیبانیمیشودوبهعنواناثبا تسهام APENFT عملمیکند. دارندگان NFT میتوانندرایدهند،سودراتقسی مکنندودررویدادهایتحتمدیری تجامعهشرکتکنند.


NFT بهعنوانتوکناصلی APENFT،باارزشگذاریذاتیتعبیهشدها ست،بهاینمعنیکهارزشآنباافز ایشآثارهنریزیربناییافزایش مییابد. شاهکارهایدرجهیکپیکاسوواند یوارهولنمونههاییواقعیازای نهستندکهچگونهفناوریبلاکچی ناقتصادواقعیراتقویتکردهاس ت. زیراازنظرفناوریتوسطاتریوم وترونپشتیبانیمیشونددرحالی کهازارزش NFT پشتیبانیمیکنند.۳. مفهوم NFT جهانراباترکیبهنرالهامبخشید. اماآیافکرمیکنیدآثارهنریسنتیآسمانیرامیتوانبهطورکاملبافناوریبلاکچیندرعصرجدیدترکیبکرد؟درفناورینوآورانهچهمنابع/اجماعیراازدستمیدهیم؟


پاسخ: بلاکچینیکدفترکلتوزیعشدهرم زگذاریشدهاستکهغیرمتمرکز،ض ددستکاریوغیرقابلردیابیاست. فناوریبلاکچینبهسرعتدرسرما یهگذاریهنریبهکارگرفتهشدزی راچینبهطورمداومسیاستهایمط لوبیرادرقبالآنارائهمیدهد. اینفناوریمیتواندحقیقترااز کاذبدرگردشهنریدربیشترینحد تشخیصدهد. علاوهبرارزشهایتزیینیوکلکس یونی،آثارهنریسنتینیزبهعنو انیکسرمایهگذاریدرنظرگرفته میشوند. درهمینحال،بلاکچینسرمایهگذ ارانبیشتریرادراختیارسرمای هگذاریآثارهنریقرارمیدهد.


بلاکچینیکفناوریبسیارنوآور انهاستکههزینهزیادیبرایتحق یقوتوسعهآننیازدارد. شایانذکراستکه TRON یکیازمعدودشرکتهاییاستکهما یلبهپرداختهزینهاست. علاوهبراین،بهعنوانیکفناور ینوآورانه،بلاکچینمیتواندز یباییهنریسنتیراهنگامورودب هبازارهنربهچالشبکشد.


APENFT حلاینمشکلراازطریقفعالکردن NFTization و blockchainization آثارهنریدرسطحجهانیودرنهای تتبدیلشدنبهیکصندوقستارهدر زمینه NFT،ماموریتخودمیداند.


۴. آیاارز NFT درصرافیهایبزرگهملیستمیشود؟

پاسخ: بله،درحالحاضر 30 صرافیازجمله NFT Huobi Global رالیستکردهاندودرآیندهبیشت رخواهدشد.

..


ازداوطلب APENFT، "APENFT Angel " برایپاسخهایکاملومفیدیکهدا دندتشکرویژعمیکنیم.


علاوهبراین،بهمنظورتشکرازش رکتکاربرانگروهتلگرامفارسی کوینکسدراینرویداد،ماتعداد 160 میلیونتوکن "NFT" وهزارتوکنکوینکس " CET " رابصورتردپاکتتوزیعکردیم.


همچنین،ماازکاربرانمنطقهفا رسیزبانبرایحمایتطولانیمدت وعشقشانبهکوینکستشکرمیکنیم وتیمکوینکسبهبررسیپروژههای احتمالیبرایکاربرانادامهخو اهددهد.