به طور خیلی خطلاصه یا مختصر و مفید اگر بخوایم معنی کنیم کلمه لیکوپیدیتی رو که ترجمه تحت الفظیش میشه میزان مایع بود یا سیالیت باید بگیم:
میزبان ثبات قیمت یک ارز در هنگام خرید یا فروش در یک بازار مشخص. در بعضی از ارزها اگر شما تعداد کمی بخرید یا تعداد زیاد در قیمت و بازار اون تاثیری نمی گذارید ولی هر چقدر لیکوپیدیتی بالاتر باشد تعداد خرید و فروش در قیمت تاثیر بیشتری دارد.

liquidity