سلام
اگر هش برد سوخته یا پاور سوخته که دستکاری نشده یا قبلا تعمیر نشده دارید با قطعه سالم برای شما تعویض میکنیم.
اگر جای سوال هست دلیل: قطعه شما را به گارانتی در چین می دهیم و نو می گیریم.

تعویض پاور p5 و p3 سالم و تعمیر نشده .
تعویض کنترل برد M3 سالم با مدل سوخته همان دستگاه
تعویض هش برد M3 سالم با خراب همیم مدل.

۰۹۳۰۷۳۱۸۷۹۳