دستگاه t2thf+دارم بعد آبدیت کلا بهم ریخته .ممنون میشم دانگرید کردن و بهم بگین یاراهنم