نمیدونم به مطالب این انجمن ارتباطی داره یا نه ولی برای مطالعه خلاصه جدیدترین مقالات حسابداری به زبان فارسی سایت ترجمه البرز پیشنهاد میشود. تعداد زیادی مقاله ترجمه شده رشته حسابداری در این سایت وجود داره که ممکن به کارتون بیاد. یاعلی