پرفکت مانی چیست؟
پرفکت مانی یک سیستم پرداخت جهانی است البته از آن به عنوان یک بانک اینترنتی نیز می توان نام برد و می توان از آن به عنوان تنها سیستم پرداخت جهانی نام برد که نه تنها ایران را تحریم...